Güney Amerika Jeolojik Yapısı

Güney Amerika Jeolojik Yapisi

Güney Amerika'nın jeolojik yapısı, karmaşık bir tarih ve çeşitli jeotektonik birimlerle karakterize edilir. Bu yapı, And Dağları'nın yükselmesiyle şekillenmiş ve kıtanın genelinde etkisini göstermiştir.

Güney Amerika jeolojisinde beş ana jeotektonik birim öne çıkar

Güney Amerika'nın jeolojik yapısı, eski kara kalkanları, geniş havzalar, ayrık kalkanlar, perikratonik kuşaklar ve And jeosenklinali gibi çeşitli jeotektonik birimlerden oluşur. Bu yapı, kıtanın karmaşık jeolojik tarihini yansıtır ve aşağıdaki bileşenleri içerir:

 1. Kara Kalkanları:
  • Guyana, Orta Brezilya ve Doğu Brezilya Kalkanları: Bu üç eski kara kütlesi, kristal yapılı kayaçlardan oluşur ve uzun süredir kararlı bir yapıya sahiptir.
 2. Üst Havzalar:
  • Amazon, Parnaíba-São Francisco ve Parana Havzaları: Geniş alanlara yayılan bu üç havza, büyük bir yapısal birlik gösterir ve aynı tortullaşma sürecinden geçmiştir. Paleozoyik Zaman'da denizlerle kaplanmış, sonrasında kara tortulları ve volkanik çökellerle dolmuştur.
 3. Ayrık Kalkanlar:
  • Prekambriyen masiflerden oluşan bu kalkanlar, Arjantin'deki Pampalar'daki dağlar, Patagonya ve Deseado kütleleri gibi yapıları içerir. Falkland Adaları'na kadar uzandığı düşünülmektedir.
 4. Perikratonik Kuşak:
  • Brezilya'daki kalkanların batı kıyısında, kuzeyden güneye uzanır. Mezozoyik Zaman'ın başlarında denizle örtülmüş, zamanla deniz ve kara tortulları bütünleşmiştir.
 5. And Jeosenklinali:
  • Kuzeydeki Trinidad Adalarından güneydeki Tierra del Fuego'ya kadar uzanan bu kuşak, yoğun yanardağ etkinlikleri ve yerkabuğu hareketleriyle karakterize edilir. Paleozen Zaman'da başlayan hızlı ve sürekli çökme hareketleri, geniş tortullaşmayla dengelenmiştir. Derinlik kayaçları, birçok dağ sırasının ve masiflerin temelini oluşturur.

Bu jeotektonik birimler, Güney Amerika'nın jeolojik yapısını ve maden yataklarının oluşumunu anlamada kritik öneme sahiptir. Kambriyen Dönemde deniz çökelleri ve kara çökelleri, And senklinali ile Amazon bölgesinde ve Paraguay'ın kuzeyi ile Brezilya'nın Mato Grosso bölgesinde birikmiştir.

Güney Amerika Kıtası

Güney Amerika'nın Jeolojik Tarihi

Güney Amerika'nın jeolojik tarihinde farklı dönemlerde meydana gelen önemli jeolojik olaylar, kıtanın bugünkü jeolojik yapısını şekillendirmede büyük rol oynamıştır. Bu olaylar, Ordovisiyen'den Permiyen Dönemine kadar uzanan zaman dilimlerinde gerçekleşmiştir:

 1. Ordovisiyen Dönemi (Yaklaşık 500-430 Milyon Yıl Önce):
  • Gran Chaco, Paraguay Havzası ve Patagonya, deniz sularıyla kaplandı. Bu süreçte, Peru'nun Huânuco bölgesinden Arjantin'in La Rioja bölgesine kadar kalın kiltaşı ve kumtaşı katmanları oluştu.
 2. Silüriyen Dönemi (Yaklaşık 430-395 Milyon Yıl Önce):
  • Jeosenklinalin Tierra del Fuego’dan Peru’nun iç bölgelerine ve Ekvador’daki Quito’dan Orinoco Havzasına uzanan bölümleri yükseldi. Amazon Havzasını kaplayan deniz suları, dönemin sonunda And jeosenklinali dışındaki bölgelerden geri çekildi.
 3. Devoniyen Dönemi (Yaklaşık 395-345 Milyon Yıl Önce):
  • Deniz suları, And jeosenklinalini bir kez daha kapladı ve Amazon ile Parnaíba havzalarını Patagonya ile birleştirdi. Geç Devoniyen’de, And bölgesindeki dağ oluşum hareketleriyle birlikte deniz suları yeniden geri çekildi.
 4. Karbonifer Dönemi (Yaklaşık 345-280 Milyon Yıl Önce):
  • Şili, Batı Arjantin, Orta Kolombiya ve Parnaíba Havzasının bir bölümü denizle kaplandı. Daha sonra deniz, Titicaca Gölünün batısından Venezuela’ya kadar yayıldı. Amazon Havzasında kalın kumtaşı, Peru ve Kolombiya'nın kuzeyinde ise kiltaşı ve kireçtaşı katmanları çökeldi. Ayrıca, Titicaca Gölünden São Paulo’ya uzanan hattın güneyinde buzullaşma sonucu Parana Havzası buzultaşı ve tortullarıyla kaplandı.
 5. Permiyen Dönemi (Yaklaşık 280-225 Milyon Yıl Önce):
  • Bolivya’nın sığ sularla kaplanmasıyla başlayan dönemde, daha sonra deniz, kıtanın tümünden çekildi. And bölgesindeki yanardağ etkinlikleri ve yerkabuğu hareketleri, bazalt ve andezit kaynaklı magma akıntılarına yol açtı.

Bu dönemlerde gerçekleşen jeolojik süreçler, Güney Amerika'nın zengin jeolojik çeşitliliğinin ve karmaşık yapısının anlaşılmasında kritik öneme sahiptir.

Güney Amerika'nın jeolojik tarihi, milyarlarca yıllık karmaşık ve dinamik süreçlerin bir ürünüdür. Bu kıta, dünyanın jeolojik yapısını ve evrimini anlamada benzersiz bir laboratuvar gibidir. Prekambriyen dönemden başlayarak, Güney Amerika'nın jeolojik yapısı, büyük kara kalkanları, geniş havzalar, ayrık kalkanlar, perikratonik kuşaklar ve And jeosenklinali gibi çeşitli jeotektonik birimler tarafından şekillendirilmiştir. Her biri, kıtanın zengin mineral kaynaklarının, çeşitli ekosistemlerinin ve coğrafi özelliklerinin anlaşılmasında temel rol oynar.

Ordovisiyen'den Permiyen'e kadar olan dönemlerde meydana gelen denizel kaplamalar, dağ oluşumları, volkanik aktiviteler ve buzullaşma olayları, Güney Amerika'nın jeolojik tarihini daha da zenginleştirmiştir. Bu olaylar, bugün gördüğümüz kıta şeklinin, dağ sıralarının, nehir havzalarının ve doğal kaynakların oluşumuna önemli katkılarda bulunmuştur.

Sonuç olarak, Güney Amerika'nın jeolojik tarihi, gezegenimizin jeolojik ve ekolojik tarihini anlamak için kritik bir pencere sunmaktadır. Bu tarih, sadece geçmişi değil, aynı zamanda gelecekteki doğal süreçlerin ve insan etkileşimlerinin nasıl şekilleneceğini anlamamızda da önemli bir rol oynar. Bu tarih, kıtanın doğal güzelliklerini ve biyoçeşitliliğini koruma çabalarımızda da bize rehberlik etmelidir.

Yorum Gönder

To Top