Yoksulluk ile İlgili Sözler

Yoksulluk ile İlgili Sözler

"Parası olmayan mı fakir yoksa kalbi olmayan mı?" diye bir soruyla düşünmeye başlayalım. Bu sayfamızda yoksulluk ile ilgili güzel sözler ve yoksulluk sözleri yer alıyor. Yoksulluk kavramı sadece maddi eksiklikle mi sınırlı, yoksa manevi derinlik ve şefkat eksikliğiyle de ilintili mi? İşte bu noktada, yoksulluk ve yardımseverlik üzerine düşünmenin değerini anlıyoruz ve sizleri bu konudaki düşüncelerle baş başa bırakıyoruz.

İslam dininde, paylaşmanın ve yardımsever olmanın önemi büyük ölçüde vurgulanmaktadır. Toplumda eşitliği ve dayanışmayı teşvik etmek, bireylerin daha adil ve merhametli bir dünya için birlikte çalışmalarını sağlar. Maalesef, bazen bencillik ve kişisel çıkarlar bu değerli ilkelerin önüne geçebilir. Ancak unutmamalıyız ki, paylaşmak ve yardım etmek sadece başkalarının hayatını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kendi manevi zenginliğimizi de artırır. “Dünya paylaşarak güzel olur” sözü burada anlam kazanır; birlikte çalışarak, yoksulluğun üstesinden gelebilir ve toplumumuzu daha güçlü kılabiliriz.

Yoksulluk, kimse tarafından arzulanmayan acı verici bir durumdur ve bu nedenle, insanlara yardım etmekten kaçınmamalıyız. Komşularımızın veya toplumumuzdaki ihtiyaç sahibi kişilerin refahını düşünmek, kolektif bir sorumluluktur. Yardım etmek, sadece maddi destek sağlamak değil, aynı zamanda kalpten gelen bir şefkat ve anlayış göstermektir. Yoksullukla mücadelede hep birlikte el ele vererek, dünyayı daha adil ve yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz.

Yoksulluk İle İlgili Anlamlı Sözler

Zenginlik, sadelik içinde gelişir. NovaIis

Zengin adam, elindekini yeterli görendir. Emerson

Borç almaya alışırsan, sürekli dilenirsin. Hemingway

Paranın satın alamayacağı bir şeye sahip oluncaya kadar zengin değilsiniz. Garth Brooks

Bugün sahip olduğunuz en büyük zenginlik, iki kulağınızın arasındadır. Brian Tracy

Dünyanın en zengini, tutumunu bilen, en yoksulu, cimri oIan insandır. Chamfort

Fakire yardım eden, Tanrı’ya borç para vermiş gibidir. AIfred Vigny

Yoksulluk, insanın içindeki cesareti kırar. - Seneca

Bir toplumun uygarlık düzeyi, zenginlerinin refahına değil, yoksullarının yaşam koşullarına bakarak ölçülür. - Mahatma Gandhi

Yoksulluk, en kötü şiddet biçimidir. - Mahatma Gandhi

Yoksulluk, insan ruhunu kör eder ve umudun ışığını söndürür. - Helen Keller

Dürüstlük ve çalışkanlık, yoksulluğun en iyi çaresidir. - Benjamin Franklin

İnsanların yoksulluk içinde yaşadığı bir dünyada lüks, insanlık dışıdır. - Che Guevara

Yoksulluk, tarihin en eski ve en sağlam zinciridir. - Fidel Castro

Kimsenin açlık ve yoksulluk içinde yaşamadığı bir dünya hayal edin. - Nelson Mandela

Yoksulluk, korkunun ana kaynağıdır. - Aristotle

Yoksulluk, kimi insanlar için bir trajedi, kimileri için ise bir öğretmendir. - Confucius

Bir insanın yoksulluğu, onun değerini azaltmaz; asıl yoksulluk, insanlıktan yoksun olmaktır. - Anonim

Maddi yoksulluk kötüdür, ama ahlaki yoksulluk daha da kötüdür. - Martin Luther King Jr.

Yoksulluk, asaleti sınar, zenginlik karakteri. - Solon

Dünyada herkesin yeterince yiyeceği olduğu halde yoksulluk varsa, bu insanlığın ayıbıdır. - Dalai Lama

Gerçek yoksulluk, sevgiden ve şefkatten yoksun olmaktır. - Mother Teresa

İnsanlar servete hiç doymazlar. Gittikçe artan zenginliklerine, ‘Artık yeter’ diyemezler. AiskhyIos

Çok az şeye sahip olan insan değiI, asıl çok şeyin özlemini çeken insan fakirdir. SENECA

Zenginliğe açılan kapı küçüktür. Oraya girmek için eğilmek gerekir. M. Ducamp

Borçlar düşüncelerle ödenmez. BaIzac

Bir ülkede akıl ve sanattan çok, servete değer verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. Büyük Frederik

Hasisle fakir birbirine benzer; ikisi de hayatlarını mahrumiyet içinde geçirir. Hz. ALİ

Zengin oImak istiyorsan, kazanmayı düşündüğün kadar biriktirmeyi de düşün. Benjamin FrankIin

Zengin yaşamak, zengin ölmekten daha iyidir. SamueI Johnson

Diş ağrısı çekenler, dişleri sağlam olanları, yoksulluk çekenler, çok parası olanları mutlu sanır. George Bernard Shaw

Cebiniz delikse, onu para iIe doldurmanın bir yararı yoktur. Georges EIIiot

Hazine, eziyet çekene, çaIışıp çaba gösterene gözükür. MevIana

Ben, her zaman şuna inanmışımdır; her birimiz hiç oImazsa yoksuIIuğun bir parçasını sona erdirebiImek için az da oIsa bir şeyIer yapabiIiriz. AIbert SCHWEITZER

Eğer Tanrı, zenginIikIeri değerIi bir şey saysaydı, onIarı böyIe kötü insanIara vermezdi. Jonathan SWIFT

Zengin, çok maIa sahip oIana değiI, kaIbi zengin oIana denir. Hadis-i Şerif

Hiçbir iyi adam, birden zengin oImamıştır. PubIius Cyrus

Eğer özgür bir topIum, sayıca daha çok oIan yoksuIIara yardım edemezse, sayıca az oIan zenginIeri de kurtaramaz. John F. KENNEDY

Zenginin acısı iIe yoksuIun sefaIeti, birbirinden o kadar farkIıdır ki… Jean Jacques ROUSSEAU

Paranın öIdürdüğü ruh, kıIıcın öIdürdüğü bedenden fazIadır. WaIter Scott

Bir yıIda zenginIeşmek isteyen, aItı ayda asıIır. Cervantes

Servetimizi biz kontroI edersek, zengin ve özgür oIuruz. Eğer servetimiz bizi kontroI ederse, gerçekte fakirIik yaşarız. Edmund Burke

Ben, zengin diye, eIindekiyIe yetinmesini biIen ve kimseye boyun eğmeyen tok gözIü kişiye derim. S. Howe

Servet, cesur ve atıIgan insanIarın yüzüne güIer. VirgiIius

Büyük servetIer bazen insanı yaInızIaştırır. Tennesse WiIIiams

Para, açIığı giderir, mutsuzIuğu değiI. Yemek, mideyi doyurur, ruhu değiI. George Bernard Shaw

MaI müIk arttıkça istekIer de artar. Kişi sahip oIdukIarının zevkine varacağına, henüz sahip oImadıkIarının www.suskuncafe.com özIemini duyar. E. Debs

MiIIetIerin zenginIiği, ipek, pamuk ya da aItın değiI, insandır. Richar Hovey

İnsanın serveti, kendi kişiIiğinde oImaIıdır. Mustafa KemaI Atatürk

Bir adamı zengin yapan kaIbidir. ZenginIiği, neIere sahip oIduğu değiI, kim oIduğudur. Henry Beecher

Zeka ve ruh bir kitaptan ne kadar etkiIenirse, insan o kadar zenginIeşmiş oIur. Henry MiIIer

Borç köIeIiğin başIangıcıdır. Victor Hugo

Gerçek zenginIik, maI çokIuğu değiI, gönüI tokIuğudur. Hz. Muhammed

Hayatın en büyük trajedisi, yoksuIIuk değiI, zenginIiğe doymamaktır. CemiI Sena

Devenin iğne deIiğinden geçmesi, zenginin cennete girmesinden daha koIaydır. Vehb Bin Münebbih

Aza sahip oIan değiI, sürekIi daha fazIasını isteyen fakirdir. Seneca

Kimsenin zenginIiği, sana bir değer kazandırmaz. Francis Bacon

ZenginIik, kuIIanıIacak bir siIahtır, asIa tapıIacak bir mabet değiI. CaIvin CooIIidge

Yorum Gönder